top of page

Offerings | Donations

We GREATLY appreciate your support!
There are FOUR ways to support Immaculate Conception, Peterborough. 

ENVELOPES

Rather than dropping cash into the Sunday collection basket, you can have an Income Tax Receipt generated for you at years-end if you use Offertory Envelopes instead.  Simply call the Parish Secretary to assign you a box of envelopes.  

PRE-AUTHORIZED

You can use the following POP form:
 PRE-AUTHORIZED OFFERING PLAN
Print, complete and sign the form, then mail with a voided cheque to the parish office.  This option is recommended for ongoing offerings and can be cancelled at any time.

ONLINE - PREFERRED

CanadaHelps.png

To send funds to Immaculate immediately, see
"INTERAC e-TRANSFERS"
instructions below.
 

You will receive an Income Tax Receipt from Immaculate at year's end.
 

The benefit is that we will receive
100% of your donation.

Optionally, you are able to donate directly to Immaculate
 THROUGH THIS SECURE LINK.
You will pay by credit card and immediately receive a Tax Receipt into your email.  Be aware that with this option, the parish will incur a 3.75% fee. You may wish to add this fee to your donation so that it is covered.  For example, a $50 donation becomes
($50 x 1.0375) $51.88.

INTERAC e-TRANSFERS
 

After diligent consideration for the security of your contributions, the Diocese has set up our parish to accept Interac e-Transfers.  To ensure maximum security, the Diocese has set up Auto Deposit, so there is NO need for a security question and answer, as the money will automatically be deposited into our individual bank account. From your online banking, send an Interac e-Transfer to:  office@immaculatepeterborough.ca.  Please ensure you add to the Message box: 

Collection plate_edited.png

(1) Your name and complete address, so that a tax receipt can be issued (if applicable);

(2) Your phone number and/or email address, in the event it is necessary to contact you;

(3) Indication of where you would like the funds directed, for example:  Offertory, General Donation, Elevator Fund, Priest Benefit Fund, Bishop's Annual Appeal-2022 Indigenous Reconciliation Fund, St. Vincent de Paul, etc. 
(If nothing is indicated, it will be considered Offertory.) 

NOTE:  The Auto Deposit will indicate that the transfer is being received by "THE ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION FOR THE DIOCESE OF...".

=========

DISCLAIMER:  The information above does not constitute financial advice in any way whatsoever.  Nothing published constitues a recommendtion to utilize Interac e-Transfers and the Diocese recommends that you speak to a qualified professional before making any type of online contribution or donation.  By sending the Diocese and its Parishes an e-Transfer, you understand and agree that use of Interac e-Transfers is at your sole risk.

PRZYJMUJEMY WPŁATY POPRZEZ INTERAC e-TRANSFERS

Po starannym rozważeniu bezpieczeństwa dokonywanych wpłat, diecezja włączyła naszą parafię, do sieci Interac, poprzez którą można przelewać pieniądze używając tzw. e-Transfery.  Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, diecezja utworzyła wpłatę automatyczną, BEZ potrzeby używania zabezpieczeń w formie pytań i odpowiedzi, ponieważ pieniądze zostaną automatycznie zdeponowane na naszym indywidualnym koncie bankowym. Z twego własnego konta bankowości internetowej (online banking) wyślij przelewem Interac e-Transfer na adres: office@immaculatepeterborough.ca.  Upewnij się, że wpiszesz w żądane pole następujące dane:

Collection plate_edited.png

(1) Imię i nazwisko oraz pełny adres, aby można było wydać pokwitowanie podatkowe (jeśli dotyczy).

(2) Numer telefonu lub adres e-mail, w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą.

(3) Wskazanie, gdzie chcesz skierować fundusze, na przykład: Offertory, General Donation, Elevator Fund, Priest Benefit Fund lub Bishop's Annual Appeal-2022 Indigenous Reconciliation Fund.  (W razie pominięcia wskazówki, wpłata zostanie uznana za Offertorium).

UWAGA: Automatyczny Depozyt poświadczy otrzymanie przelewu przez "RZYMSKOKATOLICKĄ KORPORACJĘ BISKUPIĄ DLA DIECEZJI ...".

 =========

ZASTRZEŻENIE: Powyższe informacje w żaden sposób nie stanowią porady finansowej.  Nic opublikowanego nie stanowi rekomendacji do korzystania z Interac e-Transfers, a diecezja zaleca rozmowę z wykwalifikowanym specjalistą przed dokonaniem jakiegokolwiek datku online lub darowizny.  Wysyłając diecezji i jej parafiom e-przelew, rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z Interac e-Transfers odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.

STATE OF OUR FINANCIAL AFFAIRS
 

2022 was a wonderful year as we returned to our normal parish life!  I was so moved by your continued support of our community.  Thank you for your commitment to Immaculate Conception Parish.  God bless you all! —Fr. Stephen

Fr_edited.png

You can see in our latest financial statements that in 2022 our offertory collections were down $3,252 over 2021 and our total operating revenue was $267,975. The offertory collections are certainly a concern, as they totaled $140,000 in 2019 and only $116,000 in 2022, down $24,000. Total operating expenses were $217,267 (up $13,837) leaving excess revenue of $50,688.  We thank Fr. Stephen and staff for their attention to our expense line, but expenses such as the increased cost of natural gas were beyond their control. We actually used considerably less gas with our new high efficiency boilers, but our heating costs are up due to the increased gas price. When we include our capital expenditures of $59,491 related to the new boilers, we have a deficit of $8,804 for the year 2022. Our annual summer raffle and yard sale will take place August 26, 2023 as we continue to raise funds for the elevator project.  THANK YOU FOR YOUR ONGOING SUPPORT!

Your Finance Committee:

Paul Ayotte, Luc Matteau, Brendan Moher, Peter Dawson

— May, 2023

NASZE BIEŻĄCE FINANSE 

Rok 2022 był wspaniały, ponieważ wróciliśmy do normalnego życia parafialnego!  Byłem bardzo zbudowany waszym ciągłym wspieraniem naszej społeczności.  Dziękuję za zaangażowanie na rzecz parafii Niepokalanego Poczęcia.  Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi! —Ks. Stefan

Fr_edited.png

W naszych najnowszych sprawozdaniach finansowych widać, że w 2022 r. nasze przychody z kolekty spadły o $3,252 w stosunku do 2021 r., a nasze całkowite koszty operacyjne wyniosły $267,975. Kolekta jest z pewnością problemem, ponieważ przyniosła $140,000 w 2019 r. i zaledwie $116,000 w 2022 r., czyli mniej o $24,000. Całkowite wydatki operacyjne wyniosły $217,267 (wzrost o $13,837), pozostawiając nadwyżkę przychodów w wysokości $50,688.  Dziękujemy ks. Stephenowi i pracownikom za zwracenie uwagi na nasz bilans wydatków, ale wydatki takie jak zwiększony koszt gazu ziemnego były poza ich kontrolą. W rzeczywistości zużywaliśmy znacznie mniej gazu w naszych nowych wysokowydajnych kotłach, ale nasze koszty ogrzewania wzrosły ze względu na zwiększoną cenę gazu. Gdy uwzględnimy nasze nakłady inwestycyjne w wysokości $59,491 związane z nowymi kotłami, mamy deficyt w wysokości $8,804 za rok 2022. Nasza doroczna letnia loteria fantowa i wyprzedaż „podwórkowa” odbędzie się 26 sierpnia 2023 r., ponieważ nadal gromadzimy fundusze na projekt windy.  DZIĘKUJEMY ZA NIEUSTAJĄCE WSPARCIE!
Komisja Finansów: 
Paul Ayotte, Luc Matteau, Brendan Moher, Peter Dawson

— maj, 2023

YEAR-END FINANCIAL REPORT

On behalf of the Finance Committee (Peter Dawson, Luc Matteau, Brendan Moher and myself), I would again like to thank Father Stephen for his leadership and our staff for their tremendous efforts during these trying times.  Our offertory collections were down about $3,200 during 2022 (down $30,000 since 2019), but with judicious spending, and some generous donations, we are keeping our heads above water.  Although the hall is available for rental, it has not been that busy which has limited the Knights of Columbus Council’s ability to contribute as well.

We had interest in the elevator project from a Lindsay firm, but when the quote came in it was over $400,000.  When we received their proposal, the committee, in consultation with Fr. Stephen, determined it was beyond our financial ability to move forward.  As things start to settle down, we hope that material prices will stabilize at a more reasonable level and that with continued fund raising we will be able to proceed with the project.

Paul Ayotte head shot_edited.jpg

During September, the existing boilers were replaced with new high-efficiency gas units at a cost of $65,000.  Thanks largely to a generous bequest from a parishioner and some bottle drives, we were able to achieve that goal.  One of the original circulating system motors failed a few weeks ago leaving the church rather cool for a few days, but we switched to the backup system to restore the comfort level.  The failed motor will be rebuilt to maintain flexibility.

The roof continues to be a concern: it was damaged during the storm in May and a claim was filed with the insurance company at that time.  It has not yet been repaired. As we discovered, finding someone to do the work has been challenging, with a big part of that being the equipment to get up there to do the job.

We placed some temporary drainage pipe on the south side of the Church but will need to address a permanent solution in the spring to prevent further water damage in the basement.  The cost of that is unknown at this time, but we will now designate the bottle drive funds for that purpose.

Thank you for your ongoing support.  Let us hope that we can return to some of our fundraising/parish building activities in the near future.

                 — Paul Ayotte, Chairman
January, 2023

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W imieniu Komisji Finansów (Peter Dawson, Luc Matteau, Brendan Moher i ja) chciałbym jeszcze raz podziękować ojcu Stephenowi za jego przewodnictwo a naszym pracownikom za ich ogromny wysiłek w tych trudnych czasach. Nasze zbiórki z kolekty spadły o około $3,200 w 2022 r. (spadek o $30,000 od 2019 r.), ale dzięki rozsądnym wydatkom i hojnym darowiznom utrzymujemy się na powierzchni. Chociaż sala parafialna jest dostępna do wynajęcia, ale nie była wynajmowana, co ograniczyło zdolność Rady Rycerzy Kolumba do wniesienia większego wkładu.

Byliśmy zainteresowani projektem windy od firmy z Lindsay, ale kiedy pojawiła się oferta, wynosiła ponad $400,000. Kiedy otrzymaliśmy ich propozycję, komisja, w porozumieniu z ks. Stephenem, stwierdziła, że jest to ponad nasze możliwości finansowe. Gdy sytuacja zacznie się uspokajać, mamy nadzieję, że ceny materiałów ustabilizują się na bardziej rozsądnym poziomie i że dzięki ciągłemu gromadzeniu funduszy będziemy mogli kontynuować ten projekt.
 

Paul Ayotte head shot_edited.jpg

We wrześniu istniejące kotły zostały zastąpione nowymi wysokowydajnymi jednostkami gazowymi kosztem $65,000. W dużej mierze dzięki hojnej darowiznie od jednego z parafian i akcji skupu butelek udało nam się osiągnąć ten cel. Jeden z oryginalnych silników systemu cyrkulacyjnego uległ awarii kilka tygodni temu, pozostawiając kościół na kilka dni bez ogrzewania, ale przełączyliśmy się na system zapasowy, aby przywrócić komfortowy poziom ciepła. Uszkodzony silnik zostanie przebudowany, aby zachować sprawność w razie przyszłych awarii. Dach nadal stanowi problem: został uszkodzony podczas burzy w maju i w tym czasie złożono roszczenie o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Nie został jeszcze naprawiony. Jak odkryliśmy, znalezienie kogoś do wykonania pracy było wyzwaniem, a dużą częścią tego był sprzęt, aby wykonać pracę na wysokości.

Umieściliśmy tymczasową rurę drenażową po południowej stronie kościoła, ale będziemy musieli zająć się trwałym rozwiązaniem na wiosnę, aby zapobiec dalszym szkodom wodnym w piwnicy. Koszt tego nie jest w tej chwili znany, ale na teraz przeznaczymy na ten cel fundusze ze skupu butelek. Dziękujemy za nieustające wsparcie. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli powrócić do niektórych naszych działań związanych ze zbieraniem funduszy/budowaniem parafii. 

— Paul Ayotte, przewodnicząc
Styczeń 2023

STATE OF OUR FINANCIAL AFFAIRS
 

We thank everyone for their commitment to the parish and their financial support, especially those who, unable for various reasons to attend services in person, have faithfully delivered their offertory and Saint Vincent de Paul envelopes to the rectory.

Fr Stephen3_edited_edited.jpg

You can see in our latest financial statements that the pandemic has not had such a drastic effect on our finances—$250,154 in revenue. Included in that number are $16,628 in government funding for wages; with that, our revenues are up $33,253 year-over-year, although still below the 2018 level of $262,639. Fortunately, thanks to Fr. Stephen and staff, we have been able to reduce expenses $10,273 year-over-year to $203,450.

Capital expenditures for the year were quite small at $2,031 to replace a laptop computer, purchase a new stove for the rectory, and obtain some drawings for the elevator project. 

As you may recall, we received a call at the rectory from a neighbour during a period of high winds, noting that the copper roofing on the church was waving like a blanket in the wind. Estimates received so far for mitigation of this problem by installing new screws are in the $10,000 range. Renting the equipment needed to work at that height is not cheap and finding someone to do the work has been challenging.

We estimated that we needed to raise about $60,000 to replace the outdated boiler system as one boiler is no longer functioning and the other two are on their last legs. The actual quote is in at $64,676.87 including HST.  The Diocesan Property Committee have given their permission to proceed with the project. Thanks to a generous donation to the parish and our fundraising, we can cover the cost, taking into consideration that the HST will be refunded.

Fundraising is a challenge in these times, but we will be re-instituting our parish raffle August 27th at the yard sale (which is returning) and we hope to resume our parish dinners to help address this shortfall as well.
 
We look forward to your continued support.  Stay safe.

Your Finance Committee:

Paul Ayotte, Luc Matteau, Brendan Moher, Peter Dawson

— June, 2022

STAN NASZYCH FINANSÓW

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz parafii i wsparcie finansowe, zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów, nie mogąc osobiście uczestniczyć w nabożeństwach, rzetelnie dostarczyli do biura i na plebanię swoje koperty z datkami w tym także na ofiarę dla św. Wincentego a Paulo.

Fr Stephen3_edited_edited.jpg

Jak widać w naszym ostatnim sprawozdaniu finansowym, pandemia nie miała tak drastycznego wpływu na nasze finanse – mamy $250 154 przychodów. W tej liczbie znajduje się $16 628 dofinansowania do wypłat przez rząd; dzięki temu nasze przychody wzrosły o $33 253 z roku na rok, choć nadal poniżej poziomu z 2018 r. wynoszącego $262 639. Na szczęście, dzięki staraniom ks. Stephena i personelu, udało nam się zmniejszyć wydatki o $10 273 w stosunku do roku ubiegłego do $203 450.

Nakłady inwestycyjne na ten rok były dość małe i wyniosły $2031, aby wymienić laptopa, kupić nową kuchenkę na plebanię i uzyskać rysunki do projektu windy.

Jak zapewne pamiętacie, otrzymaliśmy telefon od sąsiada, który zauważył po wichurze, że miedziane zadaszenie kościoła falowało jak chorągiew na wietrze. Szacunki otrzymane do tej pory w celu usunięcia tego problemu poprzez zainstalowanie nowych śrub mieszczą się w rzędzie $10 000. Wynajem sprzętu potrzebnego do pracy na tej wysokości nie jest tani, a znalezienie kogoś do wykonania pracy jest wyzwaniem.

Oszacowaliśmy, że musimy zebrać około $60 000, aby wymienić przestarzały system kotłów, ponieważ jeden kocioł już nie działa, a pozostałe dwa ledwie chodzą. Rzeczywista wycena wynosi $64 676,87, w tym HST.  Diecezjalna Komisja Majątkowa wyraziła zgodę na realizację projektu. Dzięki hojnej dotacji na rzecz parafii i naszej zbiórce pieniędzy uda się nam pokryć koszty, biorąc też pod uwagę, że otrzymamy zwrot HST.

Zbieranie funduszy jest wyzwaniem w dzisiejszych czasach, ale przywrócimy naszą parafialną loterię 27 sierpnia na dorocznej parafialnej wyprzedaży różności (yard sale) i mamy nadzieję wznowić nasze parafialne kolacje, aby pomóc w dofinansowaniu i likwidacji tego niedoboru.

Z ufnością czekamy na Wasze dalsze wsparcie.  Bądźcie zdrowi.


Komisja Finansów:
Paul Ayotte, Luc Matteau, Brendan Moher, Peter Dawson

— Czerwiec, 2022

FINANCIAL UPDATE – by Paul Ayotte, Chairman
Paul Ayotte head shot_edited.jpg

On behalf of the Finance Committee (Peter Dawson, Luc Matteau, Brendan Moher and myself), I would again like to thank Father Stephen for his leadership and our staff for their tremendous efforts during these difficult times.  Our offertory collections were down about $11,000 during 2021 ($27,000 since 2019), but with judicious spending, we are keeping our heads above water.  Again, the unavailability of the hall for rental has limited the Knights of Columbus Council’s ability to contribute as well.

We have had interest in the elevator project from a Lindsay firm and are expecting their quote any day now.  When we receive their proposal, the committee, in consultation with Fr. Stephen, will determine our ability to move forward.  The recent pledge campaign has put us in a better financial position, but as we all know, costs are rising, and the availability of tradesmen can be a challenge. 

As mentioned earlier, one of our three boilers is no longer functioning and the life expectancy of the other two is short. The proposal is to replace the existing boilers with new high-efficiency gas boilers and the estimated cost is $60,000.  Thanks to a generous bequest from a parishioner, we are well on our way to achieving that goal and we expect to begin the replacement at the end of this heating season.

The roof continues to be a concern but finding someone to do the work has been challenging.  Expected cost is in the range of $10,000 to $15,000 to replace the screws, with the big part of that being the rental of the equipment to get up there to do it.

Thank you for your ongoing support.  Let us hope that we can return to some of our fundraising/parish building activities in the near future.

— February, 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – Paul Ayotte, Prezes

W imieniu Komisji Finansów (Peter Dawson, Luc Matteau, Brendan Moher i ja) chciałbym jeszcze raz podziękować ojcu Stephenowi za jego przewodnictwo a naszym pracownikom za ich ogromny wysiłek w tych trudnych czasach.  Nasze przychody z kolekty spadły o około $11 000 w 2021 r. ($27 000 od 2019 r.), ale dzięki rozsądnym wydatkom nie mamy deficytu.  Z powodu niemożności wynajmowania Sali przez  Rycerzy Kolumba i tutaj też nie było żadnego dochodu.

Paul Ayotte head shot_edited.jpg

Mieliśmy ofertę z firmy z Lindsay odnośnie instalacji windy i oczekujemy ich wyceny lada dzień.  Kiedy otrzymamy ich propozycję, komisja, w porozumieniu z ks. Stephenem, określi naszą zdolność finalizacji tego projektu.  Niedawna kampania zbierania środków na ten cel postawiła nas w lepszej sytuacji finansowej, ale jak wszyscy wiemy, koszty rosną, a dostępność fachowców może być wyzwaniem.


Jak wspomniano wcześniej, jeden z naszych trzech kotłów już nie działa, a pozostałe dwa też nie pociągną zbyt długo. Propozycja polega na zastąpieniu istniejących kotłów nowymi wysokowydajnymi kotłami gazowymi, a szacowany koszt wynosi  $60 000.  Dzięki hojnemu datkowi od jednego z parafian jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu i spodziewamy się rozpocząć wymianę pod koniec tego sezonu grzewczego.


Dach nadal stanowi problem, ale nie jest łatwe znalezienie kogoś do wykonania tej pracy.  Oczekiwany koszt mieści się w przedziale od $10 000 do $15 000 za wymianę więźby, przy czym duża część kosztów to wynajem sprzętu, aby móc się tam dostać.


Dziękujemy za nieustające wsparcie.  Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli powrócić do naszych zwykłych działań związanych ze zbieraniem funduszy na rzecz parafii.

— Luty, 2022

STATE OF OUR FINANCIAL AFFAIRS
 
Fr Stephen2.PNG

We thank everyone for their commitment to the parish and their financial support, especially those, who although unable to attend services, have faithfully delivered their offertory and Saint Vincent de Paul envelopes to the Rectory.

It is plain to see in our latest financial statements that the pandemic has had a notable affect on our

finances ($217, 501 revenue) and even though some of the shortfall was offset when we received some government funding for wages ($21,527 ) our revenues are down $23,855 year-over-year.  Fortunately, thanks to Fr. Stephen and staff we have been able to reduce expenses $10,443 year-over-year to ($213,723).

Capital expenditures for the year were $3,706 to replace an outdated and unreliable telephone system in the rectory and the other $18,035 were expenses toward the elevator project.  We had hoped to proceed with the elevator project this spring and had approached the Diocese for a $35,000 loan to allow us to proceed before prices escalated too much.  However, after posting the drawings for a month at the Construction Exchange we did not receive any interest from local builders.  We solicited some interest from the contractor who did the ramp, but when the proposal was analyzed before signing a contract, it was found to be lacking. So we were unable to proceed.

We received a call at the Rectory from a neighbour during a period of high winds, noting the copper roofing on the church was waving like a blanket in the wind.  Estimates received so far to mitigate this problem by installing new screws are in the $10,000 range.  Renting the equipment to work at that height is not cheap.

We estimated that we needed to raise about $56,000 to repair the roof and move forward with the elevator project.  So from June to November, 2021 we held a Pledge Campaign, which you responded to with open hearts.  We raised $27,334 or 49% of our goal.

.

Fundraising is a challenge in these times but we will be re-instituting our parish raffles, yard sale and dinners when permitted, to help address this shortfall as well.  We look forward to your continued support.  Stay Safe.

Your Finance Committee:

Paul Ayotte,  Luc Matteau, Brendan Moher,  Paul O'Brien"  

May, 2021

bottom of page